Regulamin platformy ortho-expert-pl

I. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin
Platforma – strona internetowa Kliniki Ortho Expert, działająca pod adresem https://ortho-expert.pl/
Usługodawca – firma Ortho Expert Sp. z o. o.” z adresem siedziby: ul. Jagiellońska 87b, 70-437 Szczecin NIP: 8513223749, KRS: 0000729319
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Platformy i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy przez Usługodawcę.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Platformy oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Platformy.

Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Platformy, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i/lub materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Platformy są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Platformy, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych na Platformie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Platformy lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Platformy. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Platformy, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Platformie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Platformy.

III. Warunki używania Platformy

Używanie Platformy przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Platformy.

Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych na Platformie danych osobowych do celów marketingowych.

Wymagania techniczne korzystania z Platformy:
– urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych
– połączenie z Internetem
– dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i  
postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5, włączoną obsługę skryptów JavaScript, włączoną obsługę plików Cookie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Platformy, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Platformy powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Platformy,
bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Platformy i konfiguracji serwera,
podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Platformy, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Platformy lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Platforma.

W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Platformy.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

Usługobiorcy mogą korzystać z Platformy bez konieczności rejestracji.

Rejestracja na Platformie jest dobrowolna i nieodpłatna.

Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto na Platformie.

Wymagania techniczne związane z rejestracją konta: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

Rejestrujący się na Platformie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Platformy podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Platformy, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

Wszelkie usługi Platformy mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym na Platformie udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

Usuwanie konta:

Każdy Usługobiorca posiadający konto na Platformie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Platformy.

Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu na Platformie.

Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług na Platformie

Platforma udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Platformą w postaci: formularza kontaktowego

Platforma udostępnia dane kontaktowe w postaci: adresu e-mail

W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców na Platformie:

Zabrania się umieszczania na Platformie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich.

Zabrania się umieszczania na Platformie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację.

Zabrania się umieszczania na Platformie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści.

Zabrania się umieszczania na Platformie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały.

Zabrania się umieszczania na Platformie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Platformę, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Platformy z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Platformy gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Platforma wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.

Dane zbierane automatycznie: Do sprawnego działania Platformy oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

Adres IP
Typ przeglądarki
Rozdzielczość ekranu
Przybliżona lokalizacja
Otwierane podstrony Platformy
Czas spędzony na odpowiedniej podstronie Platformy
Rodzaj systemu operacyjnego
Adres poprzedniej podstrony
Adres strony odsyłającej
Język przeglądarki
Prędkość łącza internetowego
Dostawca usług internetowych
Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
Płeć, Wiek, Zainteresowania

Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
Dane związane z remarketingiem
Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

Dane zbierane podczas rejestracji: Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail w przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto na Platformie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

VII. Prawa autorskie

Właścicielem Platformy oraz praw autorskich jest Usługodawca.

Część danych zamieszczonych na Platformie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Platformie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych na Platformie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym na Platformie.

VIII. Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych na Platformie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta na Platformie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta na Platformie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Platformy po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na Platformie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Platformy były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych na Platformie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Platformy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

Obowiązujący Regulamin Platformy znajduje się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Platformy należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

Używając formularza kontaktowego dostępnego na platformie

Wysyłając wiadomość na adres e-mail: podany na Platformie w zakładce kontakt